√ English | नेपाली
HIGHLIGHT
श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु लाई ७ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी, दस्तुर लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    यस विभागमा श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर आवश्यक कागजातहरु पेश नगरी इजाजत पत्र लिन वाँकि रहेका कम्पनीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना ।

.

Director General
Video Clip
Home » Download

Download

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र डाउनलोड गर्नका लागी यहाँ क्लीक गर्नुहिस ।

Labour Audit Standard 2075. Please Click Here to Download.

Contribution-based Social Security Regulations, 2075 Please Click here to Download

Trade Union Federation and Association Registration / Renewal Details         Please click Here to Download    

The Framework of Application for Work Permit for Foreign workers. (श्रम स्विकृती लागि दिने निवेदनको ढाचा)       Please Clicl Here to Download

The Framework of Application for Labour Permission for Foreign workers.(श्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचा)        Please Click Here to Download

श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचा                  Please Clicl Here to Download

The Framework of Application for Work Permit for More then 1 Employee.          Please Click here to Download