√ English | नेपाली
HIGHLIGHT
श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर इजाजतपत्र नलिएका श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु लाई ७ दिन भित्र बैंक ग्यारेन्टी, दस्तुर लगायतका कागजातहरु पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा मुख्य रोजगारदाताहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    यस विभागमा श्रमीक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिएका तर आवश्यक कागजातहरु पेश नगरी इजाजत पत्र लिन वाँकि रहेका कम्पनीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।    |    श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिका लागि दिइएका इजाजतपत्र    |    श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना ।

.

Director General
Video Clip
Home » Acts / Regulations

Acts / Regulations

 

Labour Audit Standard 2075. Please Click Here to Download

Contribution-based Social Security Regulations, 2075 Please Click here to Download

Foreign Citizen's Labour Permission Directory 2075    Please Click Here to Download 

Labour Regulations, 2075                                         Please Click Here to Download

Labour Act, 2074                                                      Please Click here to Download

Labour Act, 2048                                                       Please Click here to Download

Labour Regulations, 2050                                         Please Click here to Download

Trade Union Act, 2049                                                Please Click Here to Download

Trade Union Regulations, 2050                                 Please Click Here to Download

Trade Union Election Directives, 2052                      Please Click here to Download

Bonus Act, 2030                                                        Please Click here to Download

Bonus Regulations                                                    Please Click here to Download

Childe Labour Act, 2056                                           Please Click here to Download

Childe Labour Regulation, 2062                               Please Click here to Download

Guidance regarding work permit of non- Nepalese citizen    Please Click here to Download

OSH Directive for Brick Industry, 2074                                 Please Click here to Download

OSH Standard for Noise and Light at Workplace                Please Click here to Download