English | √ नेपाली
हाइलाइट

सनत के.सी.

महानिर्देशक

Phone :  

भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » डाउनलोड

डाउनलोड

श्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा (श्रम नियमावली -२०७५, अनुसूची १० अनुसार)

श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५   डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ ल्कीक गर्नुहोस ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५       डाउनलोड गर्नकालगी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ट्रेड यूनियन  संघ तथा महासंघ दर्ता / नविकरणको विवरण            डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

विदेशी नागरीकको श्रम स्विकृती लागि दिने निवेदनको ढाचा।             डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

विदेशी नागरीकको श्रम इजाजतको लागि निवेदनको ढाँचा।              डाउनलाेड गर्नकाे लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस ।

श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचा।   डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

एक भन्दा बढी गैरनेपाली नागरिक को श्रम इजाजत लिनुपर्ने भएमा श्रम इजाजतको लागि दिने निवेदनको बुँदा नं. ६ यसै ढाँचा अनुसार भर्ने        डाउनलाेड गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस ।