English | √ नेपाली
हाइलाइट

राम प्रसाद भट्टराई

महानिर्देशक
भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » सांगठानिक संरचना

सांगठानिक संरचना

श्रम विभागको संगठन संरचना

श्रम विभाग र अर्न्तरगतका कार्यालयहरूको लागि ११७ जना कर्मचारीको दरवन्दी भएको छ। सोमध्ये विभागको लागि २७ जना र कार्यालयहरूका लागि ९० जनाको दरबन्दी रहेको छ। कुल दरबन्दीमध्ये २२ पद राजपत्राङ्कित श्रेणी र बाँकी राजपत्रअनङ्कित र श्रेणी बिहीन तहका पद रहेका छन्। श्रेणी र सङ्ख्या सहितको विभागको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज तल तालिकामा दिइएको छ।

श्रम विभागको संगठन संरचना चार्टको बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।


श्रम कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था

श्रम विभागको जिम्मेवारीमा रहेका कार्य स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालयहरुको स्थापना गरिएको छ। ती कार्यालयहरुबाट सम्पादित कार्यको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

कार्यालयको संगठन संरचना

श्रम ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमै श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले औद्योगिक तथा संगठित श्रम प्रयोग भएको क्षेत्रहरुमा श्रम कार्यालयहरूको गठन गरिएको छ। त्यसरी स्थापित १० वटा कार्यालयहरुमध्ये एउटामा उपसचिव र बाँकीको कार्यालय प्रमुखमा अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ। कार्यालयको कार्यवोझ हेरी त्यस्ता कार्यालयहरुमा राजपत्रांकित अधिकृत र राजपत्रअनंकित प्रशासनिक, प्राविधिक र श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ। श्रम कार्यालयहरूको संगठन स्वरुप र कार्यालयगत दरबन्दी विवरण देहायबमोजिम रहेको छ।

कार्यालयको संगठन संरचना बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्