English | √ नेपाली
हाइलाइट

.

महानिर्देशक
भिडियो क्लिप
गृहपृष्ठ » ऐन / नियम

ऐन / नियम

श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५   डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ ल्कीक गर्नुहोस ।

 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५       डाउनलोड गर्नकालगी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

विदेशी नागरिकहरूको श्रम इजाजत व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशीका  २०७५      डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस।

श्रम नियमावली, २०७५                                            डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

श्रम ऐन, २०७४                                                       डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

श्रम ऐन, २०४८                                                       डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

श्रम नियमावली, २०५०                                             डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९                                             डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ट्रेड युनियन नियमावली, २०५०                                   डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन निर्देशिका, २०५२      डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

बोनस ऐन, २०३०                                                     डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

बोनस नियमावली                                                    डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

वालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६             डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

वालश्रम (निषेधित र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२   डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

रोजगार सूचना केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका सहित जानकारीमूलक पुस्तिका डाउननलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

गैरनेपाली नागरीकहरुको श्रम स्वीकृति व्यवस्थापन सम्वन्धि मार्ग दर्शन, २०७०       डाउनलोड गर्नकोलागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।

ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको लागि व्यवसाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४   डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस।

कार्यस्थलमा हुने ध्वनि तथा प्रकाशको मापदण्ड                         डाउनलोड गर्नकालागी यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।